Carwash station / UA

2013 Donetsk
schematic design
Evgeny Vasilyev, Andrey Kuzmenko
in cooperation with workshop valentirov & partners

420 sq.m.